เกมส์ : Thairath 25-07-2019


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 thairath01 107 40 270 146.7 146.7 146.7
2 thairath04 98 17 193.3 85.77 85.77 85.77
3 thairath02 102 15 133.5 28.35 28.35 28.35
4 thairath05 215 17 225 9 9 9
5 thairath03 103 19 97.1 -5.9 -5.9 -5.9

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 thairath05 129 28 282 137.7 127.7 146.7
2 thairath01 114 47 266.5 137.25 -25.75 283.95
3 thairath02 100 28 231.8 118.62 87.12 146.97
4 thairath03 96 17 177 72.9 67 67
5 thairath04 129 17 187.2 52.38 -42.92 138.15

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 thairath04 99 60 430 297.9 239.7 436.05
2 thairath01 139 63 459 288 135.5 571.95
3 thairath05 134 24 404 243 90 389.7
4 thairath03 134 30 386 226.8 145.8 293.8
5 thairath02 113 23 290 159.3 27.5 306.27