เกมส์ : DBG 07-2018


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 ultra 92 28 285 173.7 173.7 173.7
2 saturo 103 28 196 83.7 83.7 83.7
3 Domino1 67 15 71 3.6 3.6 3.6
4 MAT 112 6 83 -29 -29 -29

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 ultra 306 74 786 432 239 605.7
2 saturo 141 67 508 330.3 237.3 414
3 Domino1 128 51 391 236.7 232.7 240.3
4 MAT 106 15 156 45 16 16

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 saturo 534 106 1183 584.1 217.1 998.1
2 ultra 345 62 628 254.7 -225.3 860.4
3 Domino1 249 78 531 253.8 -9.2 494.1
4 MAT 103 34 232 116.1 66.1 132.1