การพัฒนาองค์กร คือ นวัตกรรมแห่งการทำงาน

วันที่ 2 ก.พ. 2560 18:05 น.


การพัฒนาองค์กร คือ นวัตกรรมแห่งการทำงาน

โดย อ.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล - ALMON ABC CLUB

หากเราเปรียบเทียบการทำงานของเราทุกๆ วัน
ที่เราทำซ้ำไปซ้ำมา ซ้ำมาซ้ำไป ทุกวี่ทุกวันนั้น เป็นเหมือน เกม เกมหนึ่ง

เกมที่มีจุดเริ่มต้น Start Point คือ ตอนเช้า เข้ามาทำงาน
เกมที่มีจุดจบ Ending Point คือ ตอนเย็นเลิกงาน กลับบ้าน

เกมที่มีคะแนน เป็น เงินเดือนหรือโบนัส ให้เก็บสะสมทุกเดือน ทุกปี
เกมที่ต้องใช้ทั้ง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ทั้งหมด
ลงมือลงแรง ทั้งแรงกาย แรงสมอง แรงใจ ในการทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เราจะต้องเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มเกม จน จบเกม
เล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกวันจนเราชำนาญ เราเรียกว่า

วงจรแห่งการทำงาน

ยกตัวอย่างเช่น

งาน

Input

Process

Output

Feedback

ฝ่ายผลิต

วัตถุดิบ

แปรรูป

สินค้า

QC

ฝ่ายขาย

คำสั่งซื้อ

การขาย

รายได้

กำไร

ฝ่ายบริการ

ความคาดหวัง

บริการ

ความพอใจ

คำชม

แม่บ้าน

บริเวณสกปรก

ทำความสะอาด

บริเวณสะอาด

ตรวจสอบ

 

ทุกๆ งานล้วนแล้วแต่มี กระบวนการทำงาน ตามวงจรแห่งการทำงานทั้งสิ้น

ต่อมา เกมนี้ไม่สามารถเล่นได้ด้วยคนเดียว จะต้องหาคนมาเล่นช่วย เป็นทีม
เพื่อให้ทีมนี้สามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยดี จึงต้องมี สิ่งเหล่านี้ คือ

การบริหาร (Administration)

เพื่อทำให้คนหลายๆ คนทำงานเดียวกันหรือแม้กระทั่งทำงานที่แตกต่างกัน
แต่เป้าหมายเดียวกัน ได้สำเร็จลุล่วงไปในทิศทางเดียวกัน
มีการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
เหมือนกับเราที่มีคันบังคับเกม เพื่อให้เกมนั้นเป็นไปตามจุดหมายของเรา เรียกว่า

วงจรการบริหาร (PDCA)

ต่อมา เกมที่เราต้องใช้หลายคนเล่นพร้อมๆ กัน มีเป้าหมายเดียวกัน
ไม่สามารถตอบสนอง โลกยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านความต้องการที่ซับซ้อนและสูงขึ้นของคน
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ล้านแปด

เกมที่เมื่อก่อนเราเล่นคนเดียวได้
ต่อมาต้องใช้คนหลายคนเล่นด้วยกัน เพื่อทำงานเพิ่มขึ้น
ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า
และการแข่งขันกับเกมอื่นๆ จากคู่แข่งของเราที่เขามีเกมใหม่ๆ มาเสนอ

เราจึงต้อง พัฒนาเกม ขึ้นมาใหม่ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ทั้งเพื่อให้คนหลายคนที่ทำงานตามเป้าหมาย
ให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ดีขึ้น
แต่ใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างเต็มที่ที่สุด
เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ส่งตรงไปยังลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจ ถึงขั้นประทับใจมากกว่าคู่แข่ง เราเรียก
“นวัตกรรม กระบวนการทำงาน” เหล่านี้ ทั้งหมดว่า

การพัฒนา (Development)

องค์กร ก็คือ การรวมกันของ กระบวนการทำงานและกระบวนการบริหาร

ทุกๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ แต่ละคน แต่ละหน่วยงาน แต่ละฝ่าย
ก็มีกระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารงานของตนเองเสมอ