นิยามของ การพัฒนา Development

วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:48 น.


Development หรือ การพัฒนา หมายถึง
การทำให้ดีกว่าเดิม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนจากระดับหนึ่ง ไปสู่ระดับหนึ่งที่ดีกว่า

โดย อ.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล - ALMON ABC CLUB

การพัฒนา มี 2 นัย

หาก การพัฒนา หมายถึง
การทำให้ดีกว่าเดิม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนจากระดับหนึ่ง ไปสู่ระดับหนึ่งที่ดีกว่า

การพัฒนา จึงแบ่งได้ 2 นัย ด้วยกัน คือ

 1. การแก้ปัญหา (Problem Solving)

  คือ การทำให้ปัญหานั้นคลี่คลายลง
  หรือ จนกระทั่ง ปัญหานั้น หมดไป
  นั่นคือ พิจารณาจาก ปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ และ วิธีการแก้ไข
  (นิยามปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่าง ผลงานที่เกิดขึ้น
  กับความคาดหวังที่ตั้งไว้)
 1. การปรับปรุงให้ดีขึ้น (Improve)

  คือ การทำให้ผลงานที่ออกมา ดีขึ้นกว่าเก่า
  โดยไม่ได้ พิจารณาว่า ผลงานนี้มีปัญหาหรือไม่
  อาจจะไม่มีปัญหา หรือ มีแต่ไม่ได้นำมาพิจารณาก็เป็นได้
  แต่สามารถทำให้ผลงานที่ออกมา ดีขึ้นได้เช่นกัน