OD = Organization + Development

วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:37 น.


OD ย่อมาจาก Organization Development
= Organization + Development
= องค์กร + การพัฒนา

โดย อ.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล - ALMON ABC CLUB

มาเริ่มกับคำว่า Organization หรือ องค์กร กันก่อนนะครับ

Organization หรือ องค์กร หมายถึง

  • การรวมตัวกันของคน ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
  • เพื่อทำกิจกรรม หรือ งานใดงานหนึ่ง ร่วมกัน
  • โดยมีจุดหมายเดียวกัน

ดังนั้น การทำงานในบริษัทแม้จะเป็นหน่วยงานเล็กสักแค่ไหน
แม้เพียงคนเดียว แต่งานนั้นมีผลต่อจุดมุ่งหมายของบริษัท

ก็ถือว่าเป็น “องค์กร”

หรือ การทำงานแม้จะมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ได้อยู่ที่ตัวเงิน
เช่น วัด มูลนิธิ สมาคม กลุ่ม NGO หรือ กลุ่มไม่แสวงหาผลกำไร
หากเข้าหลัก ทำงานหนึ่งที่มีจุดหมายเดียวกัน

ก็ถือว่าเป็น “องค์กร”

มาต่อที่คำว่า Development หรือ การพัฒนา กันต่อนะครับ

Development หรือ การพัฒนา หมายถึง
การทำให้ดีกว่าเดิม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนจากระดับหนึ่ง ไปสู่ระดับหนึ่งที่ดีกว่า

ดังนั้น การกระทำใดก็ตาม ที่ทำให้สิ่งๆ หนึ่ง สิ่งๆ นั้น ดีขึ้นกว่าเดิม อาทิเช่น
การประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นเดิม ให้ทำงานได้ดีขึ้น
นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา”

การเล่นฟุตบอล จากเดิมที่เล่นไม่ค่อยได้ เป็นเล่นได้เก่งขึ้น
นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา”

การกระทำที่สามารถทำให้การกระทำต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น
นั่นเรียกได้ว่า “การพัฒนา”